Auteursrichtlijnen

Uw tekst

  • Maak een heldere opzet van de tekst met een logische indeling voor de lezer.
  • Geef de tekst een kernachtige titel (maximaal 7 woorden).
  • Maak een kort intro waarin u in maximaal 50 woorden de essentie van het verhaal weergeeft. De inleiding moet de lezer prikkelen om het artikel te lezen.
  • Gebruik voor de leesbaarheid kernachtige tussenkoppen en zet tips, praktische handvatten, medicatieschema’s en dergelijke apart in een kader.
  • Het maximale aantal woorden is als volgt: minimaal 1.250 woorden en maximaal 1.600 woorden
  • Gebruik levendige voorbeelden, praktische instructies voor de doelgroep van het tijdschrift en werk zo mogelijk met verduidelijkende schema’s, lijstjes of checklists. Geef aan welke teksten (samenvatting, casus, enz.) als kaderteksten te gebruiken zijn.
  • Houd bij het schrijven rekening met de multidisciplinaire doelgroep.

Schrijftips

Suggesties voor de opzet van een artikel:

Als u gewend bent wetenschappelijke artikelen te schrijven, volgt u misschien de indeling ‘inleiding/methode/resultaten/discussie’. Dat kan natuurlijk ook in Pallium, maar we merken dat artikelen hierdoor soms ook minder toegankelijk en dus onaantrekkelijker zijn voor praktijkprofessionals. We geven daarom enkele suggesties voor een andere opbouw.

Denk bijvoorbeeld aan de zogeheten ‘kop-romp-staartstructuur’: in de eerste paar alinea’s wekt u de interesse van de lezer, stelt u het onderwerp op scherp, werpt u de belangrijkste vragen op en wekt u verwachtingen. In het ‘romp-deel’ werkt u het onderwerp uit en in het ‘staartstuk’ trekt u de conclusie en koppelt u terug naar het begin, stelt u nieuwe vragen of plaatst u een kanttekening. 

Maar u kunt ook gebruik maken van de ‘omgekeerde trechter-techniek’. Daarbij begint u met een concreet voorbeeld, een citaat of een anekdote en verbreedt u vervolgens het onderwerp. Met deze techniek ‘pakt’ u de lezer doorgaans snel.

Een andere vorm is de ‘zandloper’: u begint breed om het onderwerp in de context te plaatsen. Daarna behandelt u het ingeperkte onderwerp om ten slotte breed te eindigen. Het ‘wiebertje’ daarentegen begint met een puntig voorbeeld. Dat leidt de lezer naar het bredere onderwerp en wanneer dat is behandeld, keert u terug naar het voorbeeld, waarmee de cirkel mooi rond is.

Juridische aspecten

  • Op publicaties in Pallium zijn van toepassing de ‘Standaardpublicatievoorwaarden voor bijdragen aan tijdschriften en soortgelijke uitgaven’ van Springer uitgeverij b.v.
  • De Standaardpublicatievoorwaarden van Bohn Stafleu van Loghum bv houden in dat u de uitgeverij machtigt om uw bijdrage volledig en exclusief te exploiteren. Uw tekst kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor publicatie in andere tijdschriften, boeken, databanken, websites of readers. U mag uw tekst ook niet meer elders ter publicatie aanbieden.
  • Heeft u bezwaar tegen deze overdracht van exploitatierechten, laat dat dan schriftelijk weten aan de hoofdredacteur van Denkbeeld. Vermeld in dat geval in uw brief of e-mail uitdrukkelijk dat u wél toestemming geeft voor eenmalige publicatie van uw bijdrage in en op de website, maar dat u alle verdere rechten behoudt.

Levert u een bijdrage zonder verdere schriftelijke verklaring, terwijl u op de hoogte bent van de bovengenoemde Standaardpublicatievoorwaarden, dan wordt u geacht stilzwijgend akkoord te zijn met deze voorwaarden

Aanbieden kopij

Vermeld hoe de redactie contact met u op kan nemen voor de terugkoppeling.

Plaats boven aan uw artikel uw naam, die van uw eventuele coauteurs, uw functie en werkplek. Als u het op prijs stelt reacties op uw artikel te ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres vermelden